Welkom

29-5-2020 | Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

Geliefde gemeente,

We beleven een moeilijke en ernstvolle tijd, een tijd die we niet eerder meegemaakt hebben. Van overheidswege worden er decreten uitgeschreven die het vrijelijk naar Gods huis gaan belemmeren. Wij als kerkenraad hebben het hier zeer moeilijk mee. De overheid gebied ons om met niet meer als 30 personen samen te komen, wij moeten hiernaar handelen. David zegt in PS 119:138 Gij hebt de gerechtigheid Uwer getuigenissen en de waarheid hogelijk geboden, we hebben te doen wat God ons gebied. Als we daarvan afwijken, wordt God beroofd van Zijn lof en eer. Dan zegt David in het volgende vers: Mijn ijver heeft mij doen vergaan omdat mijn wederpartijders Uw woorden vergeten hebben. Calvijn zegt hiervan: Maar hoewel zij zeer vijandig en wreed jegens hem waren, zegt hij toch minder gegriefd te zijn geweest wegens het onrecht, dat hem aangedaan was, dan omdat zij de Wet Gods geschonden hebben, ja meer, nl. dat hij door deze droefheid zo verteerd was geworden dat het leed, dat hem persoonlijk was aangedaan, hem in het geheel niet heeft bewogen. Draagt u er leed over dat Gods Wet geschonden wordt en we niet vrijelijk kunnen opgaan naar Zijn huis? Is het u ook nood?

Gemeente, we willen u opwekken om den Naam des HEEREN aan te roepen. Gen 4:26.

Kerkdiensten D.V.

 • zondag 31 mei 10.00 en 18.30 uur ds. A. Kort; 14.30 uur leesdienst; 1e Pinksterdag
 • maandag 1 juni 10.00 uur  ds. A. Kort; 2e Pinksterdag
 • woensdag 3 juni 19.30 uur  ds. A. Kort; dankstond
 • donderdag 4 juni 19.30 uur  ds. A. Kort; boete- en bidstond
 • zondag 7 juni 10.00 en 18.30 uur ds. A. Kort; 14.30 uur leesdienst
 • vrijdag 12 juni 13.30 uur ds. A. Kort (huwelijksbevestiging)
 • zondag 14 juni 10.00 en 18.30 uur ds. A. Kort; 14.30 uur leesdienst
 • donderdag 18 juni 14.30 uur ds. A. Kort (huwelijksbevestiging)
 • zondag 21 juni 10.00 en 18.30 uur ds. A. Kort; 14.30 uur leesdienst
 • zondag 28 juni 10.00 en 18.30 uur ds. A. Kort; 14.30 uur leesdienst
 • woensdag 1 juli 14.30 uur ds. A. Kort (huwelijksbevestiging)
 • zondag 5 juli 10.00 en 18.30 uur ds. A. Kort
 • dinsdag 7 juli 14.00 uur ds. A. Kort (huwelijksbevestiging)
 • Vanaf D.V. 1 juni willen we 30 gemeenteleden per kerkdienst de gelegenheid geven om naar de kerk te komen. Hiervoor zal u door de wijkouderlingen worden uitgenodigd. Het is dus niet de bedoeling dat iedereen komt, maar alleen als u daarvoor wordt benaderd! Op deze manier hopen we dat iedereen de gelegenheid krijgt om de komende periode in ieder geval één keer naar de kerk te kunnen gaan.
 • De doordeweekse diensten worden iedere week opnieuw bepaald
 • In de komende periode kunt u D.V. elke maandagavond luisteren naar het voorlezen voor de kerktelefoon en kerkdienstgemist.nl. We beginnen om 18.45 uur.

Wij beseffen dat er enkele mensen in de gemeente geen internet hebben en deze informatie dus missen. Wij vragen u om dit bericht met elkaar te delen. 

——————————————————————————————————————–

8-5-2020 | Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

Gemeente, 

Deze week is meegedeeld door de overheid dat de maatregelen omtrent het coronavirus stapsgewijs worden versoepeld. Helaas komt er voor de kerken pas verruiming vanaf D.V. 1 juli. Omdat dit voor u als gemeente weinig perspectief biedt en we als predikant en kerkenraad steeds vaker de vraag uit de gemeente krijgen om de kerkdienst bij te wonen, hebben we een manier gevonden waarin dit mogelijk is.

 • Vanaf D.V. zondag 10 mei willen we een aantal gemeenteleden per kerkdienst de gelegenheid geven om naar de kerk te komen. Hiervoor zal u door de wijkouderlingen worden uitgenodigd. Het is dus niet de bedoeling dat iedereen komt, maar alleen als u daarvoor wordt benaderd! Op deze manier hopen we dat iedereen de gelegenheid krijgt om de komende periode in ieder geval één keer naar de kerk te kunnen gaan.
 • Verder zal er zondags opnieuw een derde kerkdienst worden gehouden om 14.30 uur, waarin een ouderling een preek zal lezen. Ook voor deze kerkdienst worden er gemeenteleden telefonisch uitgenodigd.
 • D.V. dinsdag 12 mei , woensdag 13 mei en donderdag 14 mei zullen er extra kerkdiensten worden belegd, waarin onze dominee zal voorgaan. Aanvang 19.30 uur. Ook voor deze kerkdiensten worden er gemeenteleden telefonisch uitgenodigd
 • Naast de kerkdienst op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei om 10.00 uur, zullen er op dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei extra weekdiensten worden gehouden. Aanvang 19.30 uur. Weer zullen daarvoor de gemeenteleden telefonisch uitgenodigd worden.
 • Door deze extra weekdiensten komen de voorleesmomenten via kerktelefoon op dinsdag en donderdag te vervallen. Het voorlezen uit ‘De Christenreis’ zal worden voorgezet op de maandagavond om 19.45 uur.
 • De aannemingsavond voor de kerkenraad van de belijdeniscatechisanten is op D.V. maandag 18 mei om 19.30 uur. Dan willen we ons ook beraden op het tijdstip waarin zij openbare belijdenis van het geloof kunnen afleggen.

Wij beseffen dat er enkele mensen in de gemeente geen internet hebben en deze informatie dus missen. Wij vragen u om dit bericht met elkaar te delen. 

——————————————————————————————————————–

1-5-2020 | Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

Gemeente,

Als kerkenraad willen we er u nogmaals nadrukkelijk op wijzen dat het NIET de bedoeling is dat u, tot nader bericht van de overheid, de kerkdiensten bezoekt. De afgelopen zondag kwamen er toch personen naar de kerk en dat is tot ons verdriet niet toegestaan.  Wij  begrijpen uw uitzien naar het opgaan, maar als kerk hebben we ons te onderwerpen aan de regels van de overheid.

Wij beseffen dat er enkele mensen in de gemeente geen internet hebben en deze informatie dus missen. Wij vragen u om dit bericht met elkaar te delen. 

——————————————————————————————————————–

24 april 2020 | Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

Gemeente, 

Inmiddels zijn we al 6 weken verder sinds het Corona-virus in alle hevigheid ons heeft opgeschrikt. Het gemis van het opgaan naar Gods Huis wordt erg gevoeld. 

Deze week heeft onze overheid opnieuw afgekondigd dat de kerkdiensten alleen met een minimale bezetting mogen blijven plaatsvinden. De maatregelen die op 3 april zijn meegedeeld, blijven dus ook gelden voor de komende periode. 

In deze zorgvolle tijd mocht de Heere ons allen willen bewaren, maar bovenal mocht deze ernstige roepstem voor onze jongeren en ouderen, ja voor ons allen, worden geheiligd aan ons hart. 

Wij zijn verblijd door het bericht dat de kinderen vanaf D.V. 11 mei a.s. onder bepaalde voorwaarden weer naar school mogen gaan. 

Ook voor jullie, kinderen, hopen we dat deze periode een onuitwisbare indruk achter zal laten en dat het mag dienen tot een Eeuwige Zegen. De Heere mocht jullie een nieuw hart willen schenken. 

Mededelingen: 

 • De kerkenraad heeft besloten op vanaf heden D.V. elke woensdagavond een korte meditatie te lezen. We beginnen om 19.30 uur.
 • In de komende periode kunt u D.V. elke dinsdag- en donderdagavond luisteren naar het voorlezen voor de kerktelefoon. We beginnen om 18.45 uur.
 • Op dinsdagavond lezen we voor de ouderen een gedeelte uit het boek “De Christenreis” naverteld door M.J. Ruissen.
 • Op donderdagavond wordt er voor de kinderen een vertelling bij de kerkgeschiedenis voorgelezen.

Wij beseffen dat er enkele mensen in de gemeente geen internet hebben en deze informatie dus missen. Wij vragen u om dit bericht met elkaar te delen. 

——————————————————————————————————————–

9 april 2020 | Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

De maatregelen die 3 april zijn meegedeeld blijven ook gelden voor de komende periode.

Kerkdiensten die D.V. meegeluisterd kunnen worden via kerktelefoon / kerkdienstgemist.nl:

 • Goede Vrijdag: 19.30 uur
 • Zondag 1e Paasdag: 10.00 uur en 18.30 uur
 • Maandag 2e Paasdag: 10.00 uur

3 april 2020 | Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

Zoals u weet zijn de veiligheidsmaatregelen van de overheid verlengd tot en met D.V. 28 april. We begrijpen allen dat dit niet voor niets is, nu de pandemie ook in ons land zovele mensenlevens kost. Onze overheid neemt haar verantwoordelijkheid en roept ook de kerken op om dit te doen. Wij onderschrijven deze noodzaak met pijn in het hart. Ziende op de zorgwekkende situatie op medisch terrein nemen we onze verantwoordelijkheid om middellijk al datgene te doen dat de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegengaat. Overigens is hiertoe ook vanuit de samenleving en de politiek nadrukkelijk oproep gedaan aan de kerken.

In de achterliggende dagen is steeds meer duidelijk geworden hoe de uitzonderingsbepaling van de overheid moet worden uitgelegd met betrekking tot het bijwonen van kerkdiensten. Minister Grapperhaus heeft namens de overheid een indringend appél doen uitgaan. Het kerkelijk bureau van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland geeft hierover het advies om vanaf heden de kerkdiensten met zo min mogelijk mensen te bezoeken, maar wel zo dat de eredienst zijn voortgang kan blijven houden. Dus daarbij kunnen de predikant, ambtsdrager(s), de koster en de organist als vanzelf niet gemist worden. Het genoemde aantal van 30 personen is bedoeld als maximum voor bijzondere diensten (huwelijken en begrafenissen), maar is niet bedoeld als streefgetal voor de gebruikelijke kerkdiensten. Ondanks deze bijzondere omstandigheden, zijn we dankbaar dat het Woord nog mag worden gepredikt en dat er nog kan worden meegeluisterd via de kerktelefoon en kerkdienstgemist.nl.

Een aantal huwelijken kan niet bevestigd worden in de kerk vanwege de noodmaatregelen van de overheid. Enkele aanstaande bruidsparen hebben daarom hun trouwdatum al verzet. Ook andere kerkelijke activiteiten zijn stopgezet. Hierover bent u geïnformeerd via de kerkbode.

Ons gebed en onze steun zijn nodig voor alle weduwen, weduwnaars, alleenstaanden en hen die geheel verlaten zijn van enige vorm van omringende liefde van medemensen. Wij hopen dat u in deze ingrijpende omstandigheden naar elkaar blijft omzien. Dat het voor u allen mag gelden: Werpt al uw bekommernis op Hem, want HIJ zorgt voor u (1 Petrus 5 vers 7).

Wij voelen ook de nood van de gezinnen. Het mocht ons allen uitdrijven naar de troon der genade om te smeken of de HEERE dit oordeel van ons wenden wil en nog een Eeuwigheidszegen zou willen schenken. We wensen ook de kinderen die nog weken niet naar school mogen gaan veel sterkte toe, samen met de ouders. Mocht dan ook het thuisonderwijs gezegend worden.

Graag willen we toevoegen dat het pastoraat van onze dominee via de telefoon en per e-mail verloopt. U mag daar gebruik van maken als u wilt. Op uitnodiging komt hij bij u aan huis.

Overige mededelingen:

 • Vanuit de hulpdienst is het voorstel gedaan om D.V. dinsdagavond om 18.45 uur voor de ouderen uit De Christenreis voor te lezen en D.V. donderdagavond voor de kinderen een waargebeurd verhaal uit de kerkgeschiedenis voor te lezen, ook om 18.45 uur. U kunt zowel via de kerktelefoon als via kerkdienstgemist.nl meeluisteren. Als dit in een behoefte blijkt te voorzien, zal dit wekelijks worden herhaald. Als kerkenraad bevelen we dit initiatief van harte aan.
 • De kerkdiensten van Goede vrijdag en Tweede Paasdag zullen D.V. plaatsvinden op de reguliere tijden.
 • De doopzitting en doopdienst van april gaan niet door.

Wij beseffen dat er enkele mensen in de gemeente geen internet hebben en deze informatie dus missen. Wij vragen u om dit bericht met elkaar te delen.

——————————————————————————————————————–

27 maart 2020 |Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

Maandag 23 maart jl. heeft onze landelijke overheid opnieuw de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. We zien het nog als een wonder dat in de latere berichtgeving een uitzondering is gemaakt voor religieuze bijeenkomsten. De kerkdiensten mogen doorgang vinden, mits er hooguit dertig personen aanwezig zijn die onderling 1,5 m afstand van elkaar houden. Het voornemen van de kerkenraad is D.V. zondag 29 maart de twee gebruikelijke diensten te beleggen, waarin onze dominee hoopt voor te gaan. Bij deze diensten is een gedeelte van de kerkenraad, de koster en een organist aanwezig. Personen die op geen enkele wijze thuis mee kunnen luisteren, mogen zich melden bij diaken A. van Vliet. Binnen de mogelijkheid die de overheid ons geeft, zal worden bezien of aan deze personen gelegenheid kan worden geboden een kerkdienst bij te wonen.

Uiteraard dienen we de overheid gehoorzaam te zijn. De leden die daartoe wel in de gelegenheid zijn, kunnen daarom thuis meeluisteren bij de kerktelefoon of via de website www.kerkdienstgemist.nl. Als het luisteren via Kerkdienstgemist niet mogelijk is, kan er een beroep worden gedaan op de kerkenraad voor een kerktelefoon.

Zoals u begrijpt zijn andere activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente voor onbepaalde tijd niet meer mogelijk. Ook de bezoeken aan zieken, ouderen en andere bezoeken vanwege zorgen binnen de gezinnen zijn op dit moment lastig te doen. De dominee en wijkouderlingen zijn telefonisch bereikbaar. Zie hiervoor de informatie in de kerkbode.

De kerkenraad wil in deze moeilijke omstandigheden en zware tijden de overheid, de zorg, de medische- en hulpdiensten, maar vooral ook de patiënten gedenken in hun voorbeden.

We willen ook alle mensen die in dergelijke instanties werkzaam zijn de nodige wijsheid van God, Zijn kracht en sterkte, gezondheid en leven toewensen. Ook begeren wij voor hen dat de Heere hen zegenen en behoeden zal voor alle kwaad.

We horen hoe het opgaan naar de kerk gemist wordt in onze gezinnen. Het valt niet mee om de diensten te missen en thuis te zitten. Hij ondersteune u en geve u de lust om de daarvoor opengestelde middelen te gebruiken. We horen her en der dat de Heere het thuis meeluisteren rijkelijk heeft willen zegenen.

We zien ernaar uit dat dit leed van korte duur is en dat de staven liefelijkheid en samenbinding ondanks alle consternatie niet verbroken worden (Zacharia 11:7-14). De Heere gedenke u in alle zorgen, pijn en verdriet. Laten uw ogen en harten op Hem gericht zijn, gemeente. Hij vertrooste en helpe u en uw kinderen.


20 maart 2020 |Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

In de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een noodverordening van kracht geworden. Krimpen a/d IJssel maakt onderdeel uit van deze regio. Dit betekent dat samenkomsten van meer dan 100 personen verboden zijn. In overleg met de gemeente Krimpen mogen wij onder strenge voorwaarden (het scheiden van ingangen, toiletbezoek, verlaten gebouw en een onderlinge afstand van 1,5 meter) onze zalen nog gebruiken.

De kerkenraad doet dan ook een oproep aan allen die de mogelijkheid hebben de diensten via onze kerktelefoon of via kerkdienstgemist.nl te volgen om thuis te blijven. Alleen degenen die de diensten thuis niet kunnen beluisteren, hebben de mogelijkheid de diensten bij te wonen. De aanvangstijden zijn zoals gebruikelijk om 10.00 en 18.30 uur.

Mocht het aantal bezoekers boven de maximum toegestane norm komen, is het niet meer toegestaan het gebouw te betreden.

Voor degenen die toch naar de kerk willen, wordt zondag om half drie in de kerk ook nog een leesdienst belegd.

Alle niet noodzakelijke huisbezoeken zijn stilgelegd. Als u bezoek wilt gelieve u contact op te nemen met onze predikant of uw wijkouderling.

De volgende bijeenkomsten/diensten vinden geen doorgang:

 • De kerkenraadsvergadering en doopzitting van 24 maart a.s.
 • De bijeenkomsten van de vrouwenvereniging
 • De in de kerkbode van maart jl. aangekondigde bijeenkomst van Revoke van 28 maart a.s.
 • De thema-avond van de Nederlandse Patiënten Vereniging over orgaandonatie van 31 maart a.s.
 • De huwelijksbevestiging van Johannes Cornelis Maat en Neeltje de Jong van 1 april a.s. Zij zijn inmiddels in besloten kring voor de wet getrouwd en hopen dat D.V. op een nader te bepalen datum hun huwelijk kerkelijk kan worden ingezegend.
 • Het inleveren van oud papier bij de containers op het Tuyterplein

——————————————————————————————————————–

16 maart 2020 | Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

We zijn dankbaar voor het verloop van de kerkdiensten van afgelopen zondag. De gemeente gaf massaal gehoor aan de oproep de diensten zo veel mogelijk thuis te beluisteren. Hierdoor konden we aan de door de overheid voorgeschreven richtlijnen voldoen. Wij hopen uiterlijk vrijdagavond op deze website de procedure voor D.V. zondag a.s. bekend te maken  

De volgende bijeenkomsten zijn afgelast:  

 • De rouwdienst van Dhr. Kok a.s. dinsdag (17-3).
 • De verkoping voor de Mbumazending van a.s. zaterdag (21-3)
 • De bidstond voor de classis van a.s. dinsdag (17-3) en de classisvergadering van a.s. woensdag (18-3)
 • De bijeenkomsten van de zondagsschool
 • De repetities van het gemengd koor ‘Vox Humana’  
 • De catechisaties m.u.v. de belijdeniscatechisatie 

13 maart 2020 | Nieuwsbrief n.a.v. COVID19 (coronavirus)

Krimpen aan den IJssel, 13 maart 2020

Geachte leden,

Zo kort na onze landelijke biddag een brief, vanwege de pandemie van het coronavirus die wereldwijd en ook in ons land is uitgebroken. De Heere HEERE spreekt. Hij heeft Zijn roede opgeheven. Wie zou niet vrezen? Dat we ook nog in deze dag zouden bekennen, hetgeen tot onze vrede dient. Laat het ons gebed zijn de de Heere Zich ontferme over ons, in onze geestelijke nood en ook wat betreft onze gezondheid, die een geschenk is van Zijn hand.

De overheid heeft maatregelen aangekondigd die ook ons kerkelijk leven raken. Zo is uitgesproken dat bij bijeenkomsten niet meer dan honderd personen aanwezig mogen zijn. Als kerk hebben we de plicht, op grond van Gods Woord en onze belijdenis, om ons te richten naar wat de overheid ons voorhoudt. De maatregelen zijn uitsluitend genomen met het oog op de volksgezondheid. De overheid laat ruimte voor het houden van bijeenkomsten, dus ook van de kerkdiensten. Dit legt op ons wel de verplichting om ons loyaal te willen houden aan de maatregelen van de overheid en daar verstandig mee om te gaan.

De kerkenraad heeft daarom de volgende maatregelen genomen die met ingang van D.V. zondag a.s. van kracht zijn:

 • De website www.kerkdienstgemist.nl zal opengezet worden, zodat de diensten tot nader order rechtstreeks beluisterd kunnen worden. Gemeenteleden die in het bezit zijn van een kerktelefoon worden verzocht de diensten voor de kerktelefoon te beluisteren. We willen de leden oproepen om te luisteren naar de kerkdienst van de eigen gemeente, om zo het gemeentezijn te beleven en verenigd te zijn rond het openbare gebed. Als het meeluisteren niet mogelijk is, roepen we op om in de huizen een preek te lezen.
 • In de kerk worden de banken om en om vrij gehouden. U kunt dus wellicht niet op uw eigen plaats zitten.
 • In de beide zalen is de dienst te beluisteren. Hier zal ook plaatsgenomen moeten worden. Volgt u hierbij de instructies van koster en hulpkosters.
 • Ouderen, alsmede mensen met gezondheidsklachten omtrent hart, longen en luchtwegen doen er verstandig aan om geen kerkdiensten bij te wonen. Dit geldt ook voor mensen die verkouden zijn en hoesten, vanwege het risico op verspreiding van het virus.
 • Zolang de overheid aan scholen ruimte geeft om les te geven, gaan de catechisaties door.

Wijziging in de maatregelen van de kerkenraad maken wij bekend via www.oggkrimpen.nl.

Rond het coronavirus heerst veel vrees en angst. Er is behoefte om voortdurend geïnformeerd te willen worden over het verloop van de ziekte. Ons past echter een uitnemender houding, namelijk om op te merken hoe Gods hand hierin is. Dat moge ons in de binnenkamer brengen, smekend om het onderwijs van Gods Woord, door Zijn Geest, Die in al de waarheid leidt en Die gebrokenen van hart geneest (Luk. 4:18).

Met hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,

Ds. A. Kort, preses & S.N. Burggraaf, scriba

——————————————————————————————————————–

Hartelijk welkom op de website van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. U vindt hier de preken gehouden in onze gemeente op zondagen, weekdiensten en christelijke feestdagen.

De kerkenraad benadrukt dat de predicaties niet ter vervanging zijn van de kerkdiensten. Onze vaderen drongen aan op het onderhouden van de kerkdienst. De dag des Heeren moet als Gods dag afgezonderd worden. We moeten naarstig opgaan naar Gods huis. Ons hele leven dient erop gericht te zijn om de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen.

Hebreeën 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Lees verder

Adres kerkgebouw:

Nachtegaalstraat 3
2922 VL Krimpen a/d IJssel

Actuele Kerktijden:

Datum Tijd Voorganger Toelichting

Agenda:

Datum Toelichting
woensdag 13 mei 2020 Huwelijksbevestiging te Rotterdam
vrijdag 15 mei 2020 Huwelijksbevestiging
woensdag 27 mei 2020 Huwelijksbevestiging
vrijdag 12 juni 2020 Huwelijksbevestiging
donderdag 18 juni 2020 Huwelijksbevestiging
woensdag 1 juli 2020 Huwelijksbevestiging
woensdag 15 juli 2020 Huwelijksbevestiging
vrijdag 24 juli 2020 Huwelijksbevestiging
donderdag 20 augustus 2020 Huwelijksbevestiging
donderdag 17 september 2020 Huwelijksbevestiging