Welkom

25-2-2021 | Nieuwsbericht

Geliefde gemeente,

In verband met het gewijzigd overheidsbeleid en het openstellen van de scholen zijn we weer teruggegaan naar twee kerkdiensten. We willen tot nadere orde dit voortzetten in de toekomende tijd. Daar we iedereen de gelegenheid willen geven om zondag de Eredienst bij te wonen, blijven de tijden van de kerkdiensten (10.00 uur en 18.30uur) ongewijzigd tot nadere afkondiging.

Nieuwe voorschriften:

 1. Zolang als de avondklok nog gangbaar is zal DV de dominee op dinsdag- en donderdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur voorlezen uit geschriften van de kerkvaders.
 2. DV zal er in principe elke woensdagavond een weekdienst gehouden worden, deze dienst vangt aan om 18.30 uur, maar zal na de avondklok weer om 19.30 uur zijn. Woon ook deze diensten bij.
 3. DV-zondagmorgen worden de gezinnen uitgenodigd waarvan de gezinshoofden de leeftijd tot en met 48 jaar hebben dit geldt ook voor alleenstaanden, echtparen zonder kinderen en echtparen met uitwonende kinderen. Voor ’s avonds geldt dit vanaf 49 jaar. Bij verhindering kunt u één van beide diensten bijwonen.
 4. Echtparen en gezinsleden dienen binnen het kerkgebouw bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie: u komt tegelijk binnen, u neemt gezamenlijk als gezin plaats en ook verlaat u als gezin (of alleen gaande) weer het kerkgebouw;
 5. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen.
 6. Laten we elkaar in zover dit mogelijk is, de gelegenheid bieden om de diensten bij te wonen. Liefde, geduld, verdraagzaamheid en zelfverloochening is wat Christus van ons vraagt. De koster(s) proberen in de lijn van de voorgeschreven richtlijnen voor een ordelijk verloop van de Erediensten zorg te dragen.

Belangrijke aanvullende verzoeken:

 • Vanzelfsprekend blijft u en het hele gezin bij klachten thuis, als u of één van uw huisgenoten getest wordt of in afwachting bent van een test. Let ook op bij verkoudheid e.d.;
  • Volg in de kerk zoveel mogelijk de instructies van de kosters. Zij wijzen u een plek. Zo niet, zal u iemand te hulp schieten of vraag de kosters. Wij vragen u dan ook om die plek in te nemen i.v.m. de ruimte en spreiding in de kerk. Er is nagedacht over de spreiding van de aanwezigen door de kerkruimte.
  • Tijdens de Eredienst moet er voldoende ventilatie aanwezig is. Hierdoor zullen er diverse ramen van het kerkgebouw open staan. De consequentie hiervan is dat het aanzienlijk kouder zal zijn in de kerk. We verzoeken u om desgewenst warme(re) kleding aan te trekken;

Bij het uitgaan van de kerk geldt het volgende:

 • Houd de onderling aanbevolen afstand bij het verlaten van de kerk;
 • De galerij vertrekt op aanwijzing van de kosters. Dit zal geschieden als het middenschip ‘beneden’ leeg is;
 • Het middenschip verlaat op gebruikelijke wijze aan weerszijde de bank en loopt naar achteren;
 • De beide zijbeuken verlaten de banken richting de buitenmuur en lopen naar voren en verlaten de kerk via de uitgangen aan weerszijde van de kansel;

Wij beseffen dat er enkele mensen in de gemeente geen internet hebben en deze informatie dus missen. Wij vragen u om dit bericht met elkaar te delen

——————————————————————————————————————–

Hartelijk welkom op de website van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. U vindt hier de preken gehouden in onze gemeente op zondagen, weekdiensten en christelijke feestdagen.

De kerkenraad benadrukt dat de predicaties niet ter vervanging zijn van de kerkdiensten. Onze vaderen drongen aan op het onderhouden van de kerkdienst. De dag des Heeren moet als Gods dag afgezonderd worden. We moeten naarstig opgaan naar Gods huis. Ons hele leven dient erop gericht te zijn om de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen.

Hebreeën 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Lees verder

Adres kerkgebouw:

Nachtegaalstraat 3
2922 VL Krimpen a/d IJssel