Welkom

27 maart 2020 |Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

Maandag 23 maart jl. heeft onze landelijke overheid opnieuw de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. We zien het nog als een wonder dat in de latere berichtgeving een uitzondering is gemaakt voor religieuze bijeenkomsten. De kerkdiensten mogen doorgang vinden, mits er hooguit dertig personen aanwezig zijn die onderling 1,5 m afstand van elkaar houden. Het voornemen van de kerkenraad is D.V. zondag 29 maart de twee gebruikelijke diensten te beleggen, waarin onze dominee hoopt voor te gaan. Bij deze diensten is een gedeelte van de kerkenraad, de koster en een organist aanwezig. Personen die op geen enkele wijze thuis mee kunnen luisteren, mogen zich melden bij diaken A. van Vliet. Binnen de mogelijkheid die de overheid ons geeft, zal worden bezien of aan deze personen gelegenheid kan worden geboden een kerkdienst bij te wonen.

Uiteraard dienen we de overheid gehoorzaam te zijn. De leden die daartoe wel in de gelegenheid zijn, kunnen daarom thuis meeluisteren bij de kerktelefoon of via de website www.kerkdienstgemist.nl. Als het luisteren via Kerkdienstgemist niet mogelijk is, kan er een beroep worden gedaan op de kerkenraad voor een kerktelefoon.

Zoals u begrijpt zijn andere activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente voor onbepaalde tijd niet meer mogelijk. Ook de bezoeken aan zieken, ouderen en andere bezoeken vanwege zorgen binnen de gezinnen zijn op dit moment lastig te doen. De dominee en wijkouderlingen zijn telefonisch bereikbaar. Zie hiervoor de informatie in de kerkbode.

De kerkenraad wil in deze moeilijke omstandigheden en zware tijden de overheid, de zorg, de medische- en hulpdiensten, maar vooral ook de patiënten gedenken in hun voorbeden.

We willen ook alle mensen die in dergelijke instanties werkzaam zijn de nodige wijsheid van God, Zijn kracht en sterkte, gezondheid en leven toewensen. Ook begeren wij voor hen dat de Heere hen zegenen en behoeden zal voor alle kwaad.

We horen hoe het opgaan naar de kerk gemist wordt in onze gezinnen. Het valt niet mee om de diensten te missen en thuis te zitten. Hij ondersteune u en geve u de lust om de daarvoor opengestelde middelen te gebruiken. We horen her en der dat de Heere het thuis meeluisteren rijkelijk heeft willen zegenen.

We zien ernaar uit dat dit leed van korte duur is en dat de staven liefelijkheid en samenbinding ondanks alle consternatie niet verbroken worden (Zacharia 11:7-14). De Heere gedenke u in alle zorgen, pijn en verdriet. Laten uw ogen en harten op Hem gericht zijn, gemeente. Hij vertrooste en helpe u en uw kinderen.


20 maart 2020 |Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

In de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een noodverordening van kracht geworden. Krimpen a/d IJssel maakt onderdeel uit van deze regio. Dit betekent dat samenkomsten van meer dan 100 personen verboden zijn. In overleg met de gemeente Krimpen mogen wij onder strenge voorwaarden (het scheiden van ingangen, toiletbezoek, verlaten gebouw en een onderlinge afstand van 1,5 meter) onze zalen nog gebruiken.

De kerkenraad doet dan ook een oproep aan allen die de mogelijkheid hebben de diensten via onze kerktelefoon of via kerkdienstgemist.nl te volgen om thuis te blijven. Alleen degenen die de diensten thuis niet kunnen beluisteren, hebben de mogelijkheid de diensten bij te wonen. De aanvangstijden zijn zoals gebruikelijk om 10.00 en 18.30 uur.

Mocht het aantal bezoekers boven de maximum toegestane norm komen, is het niet meer toegestaan het gebouw te betreden.

Voor degenen die toch naar de kerk willen, wordt zondag om half drie in de kerk ook nog een leesdienst belegd.

Alle niet noodzakelijke huisbezoeken zijn stilgelegd. Als u bezoek wilt gelieve u contact op te nemen met onze predikant of uw wijkouderling.

De volgende bijeenkomsten/diensten vinden geen doorgang:

 • De kerkenraadsvergadering en doopzitting van 24 maart a.s.
 • De bijeenkomsten van de vrouwenvereniging
 • De in de kerkbode van maart jl. aangekondigde bijeenkomst van Revoke van 28 maart a.s.
 • De thema-avond van de Nederlandse Patiënten Vereniging over orgaandonatie van 31 maart a.s.
 • De huwelijksbevestiging van Johannes Cornelis Maat en Neeltje de Jong van 1 april a.s. Zij zijn inmiddels in besloten kring voor de wet getrouwd en hopen dat D.V. op een nader te bepalen datum hun huwelijk kerkelijk kan worden ingezegend.
 • Het inleveren van oud papier bij de containers op het Tuyterplein

——————————————————————————————————————–

16 maart 2020 | Nieuwsbericht n.a.v. COVID19 (coronavirus)

We zijn dankbaar voor het verloop van de kerkdiensten van afgelopen zondag. De gemeente gaf massaal gehoor aan de oproep de diensten zo veel mogelijk thuis te beluisteren. Hierdoor konden we aan de door de overheid voorgeschreven richtlijnen voldoen. Wij hopen uiterlijk vrijdagavond op deze website de procedure voor D.V. zondag a.s. bekend te maken  

De volgende bijeenkomsten zijn afgelast:  

 • De rouwdienst van Dhr. Kok a.s. dinsdag (17-3).
 • De verkoping voor de Mbumazending van a.s. zaterdag (21-3)
 • De bidstond voor de classis van a.s. dinsdag (17-3) en de classisvergadering van a.s. woensdag (18-3)
 • De bijeenkomsten van de zondagsschool
 • De repetities van het gemengd koor ‘Vox Humana’  
 • De catechisaties m.u.v. de belijdeniscatechisatie 

13 maart 2020 | Nieuwsbrief n.a.v. COVID19 (coronavirus)

Krimpen aan den IJssel, 13 maart 2020

Geachte leden,

Zo kort na onze landelijke biddag een brief, vanwege de pandemie van het coronavirus die wereldwijd en ook in ons land is uitgebroken. De Heere HEERE spreekt. Hij heeft Zijn roede opgeheven. Wie zou niet vrezen? Dat we ook nog in deze dag zouden bekennen, hetgeen tot onze vrede dient. Laat het ons gebed zijn de de Heere Zich ontferme over ons, in onze geestelijke nood en ook wat betreft onze gezondheid, die een geschenk is van Zijn hand.

De overheid heeft maatregelen aangekondigd die ook ons kerkelijk leven raken. Zo is uitgesproken dat bij bijeenkomsten niet meer dan honderd personen aanwezig mogen zijn. Als kerk hebben we de plicht, op grond van Gods Woord en onze belijdenis, om ons te richten naar wat de overheid ons voorhoudt. De maatregelen zijn uitsluitend genomen met het oog op de volksgezondheid. De overheid laat ruimte voor het houden van bijeenkomsten, dus ook van de kerkdiensten. Dit legt op ons wel de verplichting om ons loyaal te willen houden aan de maatregelen van de overheid en daar verstandig mee om te gaan.

De kerkenraad heeft daarom de volgende maatregelen genomen die met ingang van D.V. zondag a.s. van kracht zijn:

 • De website www.kerkdienstgemist.nl zal opengezet worden, zodat de diensten tot nader order rechtstreeks beluisterd kunnen worden. Gemeenteleden die in het bezit zijn van een kerktelefoon worden verzocht de diensten voor de kerktelefoon te beluisteren. We willen de leden oproepen om te luisteren naar de kerkdienst van de eigen gemeente, om zo het gemeentezijn te beleven en verenigd te zijn rond het openbare gebed. Als het meeluisteren niet mogelijk is, roepen we op om in de huizen een preek te lezen.
 • In de kerk worden de banken om en om vrij gehouden. U kunt dus wellicht niet op uw eigen plaats zitten.
 • In de beide zalen is de dienst te beluisteren. Hier zal ook plaatsgenomen moeten worden. Volgt u hierbij de instructies van koster en hulpkosters.
 • Ouderen, alsmede mensen met gezondheidsklachten omtrent hart, longen en luchtwegen doen er verstandig aan om geen kerkdiensten bij te wonen. Dit geldt ook voor mensen die verkouden zijn en hoesten, vanwege het risico op verspreiding van het virus.
 • Zolang de overheid aan scholen ruimte geeft om les te geven, gaan de catechisaties door.

Wijziging in de maatregelen van de kerkenraad maken wij bekend via www.oggkrimpen.nl.

Rond het coronavirus heerst veel vrees en angst. Er is behoefte om voortdurend geïnformeerd te willen worden over het verloop van de ziekte. Ons past echter een uitnemender houding, namelijk om op te merken hoe Gods hand hierin is. Dat moge ons in de binnenkamer brengen, smekend om het onderwijs van Gods Woord, door Zijn Geest, Die in al de waarheid leidt en Die gebrokenen van hart geneest (Luk. 4:18).

Met hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,

Ds. A. Kort, preses & S.N. Burggraaf, scriba

——————————————————————————————————————–

Hartelijk welkom op de website van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel. U vindt hier de preken gehouden in onze gemeente op zondagen, weekdiensten en christelijke feestdagen.

De kerkenraad benadrukt dat de predicaties niet ter vervanging zijn van de kerkdiensten. Onze vaderen drongen aan op het onderhouden van de kerkdienst. De dag des Heeren moet als Gods dag afgezonderd worden. We moeten naarstig opgaan naar Gods huis. Ons hele leven dient erop gericht te zijn om de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen.

Hebreeën 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Lees verder

Adres kerkgebouw:

Nachtegaalstraat 3
2922 VL Krimpen a/d IJssel

Actuele Kerktijden:

Datum Tijd Voorganger Toelichting
zondag 15 maart 2020 10:00 Ds. A. Kort  
zondag 15 maart 2020 18:30 Ds. A. Kort  
zondag 22 maart 2020 10:00 Ds. A. Kort  
zondag 22 maart 2020 18:30 Ds. A. Kort  
zondag 29 maart 2020 10:00 Ds. A. Kort Doopdienst
zondag 29 maart 2020 18:30 Ds. A. Kort  

Agenda:

Datum Toelichting
woensdag 1 april 2020 Huwelijksbevestiging
woensdag 13 mei 2020 Huwelijksbevestiging te Rotterdam
vrijdag 15 mei 2020 Huwelijksbevestiging
woensdag 27 mei 2020 Huwelijksbevestiging
vrijdag 12 juni 2020 Huwelijksbevestiging
donderdag 18 juni 2020 Huwelijksbevestiging
woensdag 1 juli 2020 Huwelijksbevestiging
woensdag 15 juli 2020 Huwelijksbevestiging
vrijdag 24 juli 2020 Huwelijksbevestiging
donderdag 20 augustus 2020 Huwelijksbevestiging
donderdag 17 september 2020 Huwelijksbevestiging